Gençlere Müjde
Gençlere Müjde

GENÇLERE MÜJDE…!

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı

Kanunda yer alan  GENÇLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER AŞAĞIDA AÇIKLANMIŞTIR.

1. GENÇ GİRİŞİMCİLERE KAZANÇ İSTİSNASI;

YENİ İŞE BAŞLAYAN 29 YAŞINI AŞMAMIŞ GENÇLERE 3 AYRI

VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE TOPLAM 75.000,TL KAZANÇ GELİR VERGİSİNDEN

İSTİSNA YANİ MUAF TUTULMUŞTUR. BU DURUMDA GENÇ GİRİŞİMCİLERİN YILLIK

25.000,00 TL KAZANCI GELİR VERGİSİNDEN MUAFTIR.

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20 nci

maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Genç girişimcilerde kazanç istisnası:

MÜKERRER MADDE 20- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir

vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını

doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç

vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan

kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak,

kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük

gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe

başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere,

faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya

üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

2. GENÇLERE PASAPORT HARCI İSTİSNASI;

25 YAŞINI DOLDURMAMIŞ GENÇLER ARTIK PASAPORT HARCI

ÖDEMEYECEKLER;

MADDE 4- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 85 inci maddesinin birinci

fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olanlara verilecek pasaportlar.”

3. GENÇLERE %30 THY İNDİRİMİ;

THY DIŞ HAT UÇUŞLARINDA 12-25 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERE

%30 İNDİRİM UYGULANMAKTADIR.

4. GENÇLERE KOSGEB’TEN 50.000,00 TL HİBE;

GENÇ GİRİŞİMCİLERE GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKASI KAPSAMINDA İŞ

KURMALARI HALİNDE 50.000,00 TL GERİ ÖDEMESİZ HİBE DESTEĞİ

SAĞLANMAKTADIR..!

Bu destekten;

 

·         Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,

·         KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,

·         Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa

katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler,

·         İŞGEM’de yer alan işletmeler

yararlanabilir.

 

Ayrıca, destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde

kurulmuş olması ve girişimcinin başvuru tarihi itibariyle;

 

–       Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,

–       Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,

–       Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması,

–       Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.

 

5. GENÇLERE SGK İŞVEREN DESTEĞİ SAĞLANMAKTADIR;

YENİ İŞE BAŞLAYACAK GENÇLER 4447 SAYILI KANUNUN 10.

MADDESİNE İSTİNADEN 12-24-36 VE 42 AYA KADAR SGK İŞVEREN

DESTEĞİ SAĞLANARAK GENÇLERİN İŞ BULMASI KOLAYLAŞMIŞTIR.

6. İŞ-KUR’DAN GENÇLERE İŞ BAŞI EĞİTİMİ KAPSAMINDA 1.300,00

TL MAAŞ;

31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan;

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük kişilerin

Program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler

– İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay,

– Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile

 

SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Ayrıca işverenler 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık

süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır.

 

Mustafa Oğuz KURT

– Sosyal Güvenlik Müşaviri & Mali Müşavir ve Tüketici

İlginizi çekebilir

VERGİDE YAPILANDIRMA BAŞLADI.!!!

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir